Reklam
Reklam
Reklam
EROL ALTUNOĞLU

EROL ALTUNOĞLU


Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması

21 Kasım 2010 - 02:16

Kapsama giren alacaklar

• Vergiler ve vergi cezaları
• Gümrük vergileri ve idari para cezaları
• Sosyal güvenlik primleri ve idari para cezaları
• İl özel idarelerinin çeşitli harç ve katılma payı gibi bazı alacakları
• Belediyelerin vergi, tarifeden doğan ücret ve su alacakları
• Büyükşehir belediyelerinin su ve atık su alacakları
• TEDAŞ’ın elektrik alacakları
• YURT-KUR’un öğrenim kredisi alacakları
• TRT’nin elektrik payı ve bandrol ücretlerinden kaynaklı alacakları
• KOSGEB’in desteklerden kaynaklanan alacakları
• TOBB’un ve bağlı odalarının oda aidatı alacakları
• OSB’nin elektrik, su dogalgaz alacakları ile yönetim aidatları
alacakları

Sağlanacak İmkanlar

• Kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılması
• İhtilaflı alacakların ihtilafına son verilerek tahsilatının hızlandırılması
• Kanundan önce başlamış inceleme ve tarhiyat işlemlerinin tamamlanması sonucunda tarh edilecek vergiler için de Kanundan yararlanma imkanı
• Matrah ve vergi artırımı
• Stok beyanı ve kayıtların düzeltilmesi
• Yapılandırılan alacakların taksitle ödenmesi
• Vergi borçlarının kredi kartıyla da ödenebilmesi
• Süresinde ödenemeyen taksitlerin belli şartlarla ödenmesine izin verilmesi
• Varlık Barışı Kanunu kapsamında bildirim ve beyanda bulunmakla birlikte çeşitli nedenlerle Kanunun sağladığı imkanlardan yararlanamayanlara ilave bir hak tanınmaktadır.

Kesinleşmiş Kamu Alacaklarında;

• Alacak asıllarının tamamı,
• SGK tarafından uygulanan idari para cezalarının % 50’si,
• Alacak aslına bağlı olmayan cezaların % 50’si,
• Gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE), esas alınarak belirlenecek tutar, ödenecektir.
• Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların tamamının,
• Para cezalarının kalan % 50’sinin,
• Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların
tamamının, tahsilinden vazgeçilecektir.
• TEDAŞ, TRT, KOSGEB ve OSB alacaklarında da aynı kurallar uygulanacaktır.

İhtilaflı Kamu Alacaklarında;
 
İhtilafın bulunduğu safhaya göre;

• Alacak asıllarının % 50’si veya % 20’si,
• Asla bağlı olmayan cezaların %25’i veya %10’u,
• Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE), esas alınarak hesaplanacak tutar, ödenecektir.
• Vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezalarının tamamı ile gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi, faiz gibi fer’i alacaklardan vazgeçilecektir.
• SGK’nın prim alacak asıllarında ise herhangi bir indirim yapılmayacak, idari para cezalarının % 25’i ile gecikme zammı ve gecikme cezası yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE), esas alınarak belirlenecek tutar ödenecektir.

• İnceleme ve tarhiyat safhasındaki alacaklarda başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine devam
edilecektir.

Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra;

• Tarh edilen verginin % 50’si,
• Gecikme faizi yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE), esas alınarak hesaplanacak tutar,
ödenecek, kalan alacak asılları ve vergi cezaları ile gecikme faizi gibi  alacaklardan vazgeçilecektir.

Pişmanlıkla veya kendiliğinden beyanname veren mükelleflerin, tahakkuk eden;

• Vergilerin tamamını,
• Pişmanlık zammı, gecikme faizi yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE),
esas alınarak hesaplanacak tutarı,
ödemeleri halinde vergi cezalarının, pişmanlık zammının, gecikme faizinin tahsilinden vazgeçilecektir.
• Gümrük vergileri için de aynı esaslar öngörülmüştür.
• Emlak vergisi bildirimini süresinde vermemiş olan mükelleflere
bildirimde bulunma imkanı verilmekte,
• Vergilerin tamamı,
• Gecikme faizi yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE), esas alınarak hesaplanacak tutarın, ödenmesi şartıyla, bu vergiye bağlı gecikme faizi ve vergi cezalarının tahsilinden vazgeçilmektedir.

Mükelleflerin 2006 ila 2009 yıllarında beyan ettikleri;

• Gelir Vergisi
• Kurumlar Vergisi
• Gelir Stopaj Vergisi
• Katma Değer Vergisi
matrahlarını/vergilerini Kanunda öngörülen oranlarda artırmaları ve belli bir oranda vergi ödemeleri koşuluna bağlı olarak bu vergi türlerinden inceleme ve tarhiyata muhatap olmamaları yönünde düzenleme yapılmaktadır.

• İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan malları kayda alma,
• Kayıtlarda mevcut olduğu halde işletmede yer almayan mallar ile kasa mevcutları için düzeltme işlemleri yapma, imkanı getirilmektedir.
• Mükelleflerin beyan ettikleri bu değerler üzerinden belirli bir oranda
vergi ödemeleri halinde herhangi bir vergi ve ceza uygulanmayacağına ilişkin düzenleme yapılarak işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi sağlanmaktadır.
• Yurt dışında bulunan varlıklarını süresi içinde Türkiye'ye
getiremeyenler ile süresi içinde sermaye artırımında bulunmayanlara ve tarh edilen vergileri vadesinde ödemeyenlere Varlık Barışından yararlanabilmeleri için ilave süre verilmektedir.

• Başvuruların Kanunun yürürlüğe girdiği ayı izleyen ikinci ayın sonuna kadar yapılmasıöngörülmüştür.
• Ödemeler peşin yapılabileceği gibi, taksitle de yapılabilecektir.
• Genel olarak 18 taksitte 36 ayda ödeme imkanı verilmiştir. Ancak daha kısa sürede ödeme seçeneği de bulunmaktadır.
• Vergi borçlarının kredi kartına taksit olarak yansıtılması suretiyle ödenmesine imkan verilmektedir.
• Ödemelere; Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları için Kanunun yürürlüğe girdiği ayı izleyen dördüncü aydan, diğer Kurumların alacakları içinse Kanunun yürürlüğe girdiği ayı izleyen üçüncü aydan itibaren başlanılacaktır.
• Peşin ödemlerde ödenecek tutarda bir artırım yapılmayacak, taksitle ödemelerde ise taksitler ödeme süresine bağlı olarak belli bir katsayıda artırılarak tahsil edilecektir.
• 6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,05
• 9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,07
• 12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,10
• 18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,15
katsayısı esas alınacaktır.

Bu yazı 1383defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
denizhaber.com